Carousel imageCarousel imageCarousel image

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563"การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019" 30/4/63


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA).mp4

ITA คืออะไร

สื่อความรู้ Infographic - เกณฑ์การประเมิน ITA.mp4

เกณฑ์การประเมิน ITA

ภาพกิจกรรมการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้


นายชาตรี ปาลพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันปลูกไผ่มงคลล้านต้น“โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้” ตามนโยบายของนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 7พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณขอบสระฯสวนศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมBig Cleaning Day

กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ

กิจกรรมพิธียกเสาเอกโดมเอนกประสงค์

กิจกรรมวันครู

ภาพกิจกรรมกีฬาวันครู

กิจกรรมติวO-NET

กิจรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ภาพกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดม

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ

กิจกรรมPlay and Learn เพลินภาษาอังกฤษ

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

กิจกรรมสวดมนต์

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางอรทัย รัชสิทธินนท์

orathairachasithinon@gmail.com